ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство об образовании


    ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           7 лютага 1994 г. № 35

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI IНСТРУКЦЫЙ АБ ПАРАДКУ ВЯДЗЕННЯ
ДАКУМЕНТАЦЫI ПА ПРЫЁМЕ НАВУЧЭНЦАЎ У СЯРЭДНIЯ
СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ НАВУЧАЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ I АБ КРЫТЭРЫЯХ
АЦЭНКI ЎСТУПНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ ПА БЕЛАРУСКАЙ (РУСКАЙ)
МОВЕ I ЛIТАРАТУРЫ Ў СЯРЭДНIХ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ I
ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ

   У сувязi са стварэннем новай нарматыўнай базы па дзейнасцi
навучальных устаноў загадваю:
   1. Зацвердзiць Iнструкцыю аб парадку вядзення дакументацыi па
прыёме навучэнцаў у сярэднiя спецыяльныя ўстановы.
   2. Зацвердзiць Iнструкцыю  аб  крытэрыях  ацэнкi  ўступных
экзаменаў па беларускай (рускай) мове i лiтаратуры ў сярэднiх
спецыяльных i прафесiянальна-тэхнiчных навучальных установах.

Намеснiк Мiнiстра                     А.М.ГАРНАК

                     ЗАЦВЕРДЖАНА
                     Загад Мiнiстэрстаа адукацыi
                     Рэспублiкi Беларусь
                     07.02.1994 № 35

              Iнструкцыя
    аб парадку вядзення дакументацыi па прыёме навучэнцаў
      у сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы

   У мэтах упарадкавання рэгiстрацыi i ўлiку дакументаў асоб, якiя
паступаюць у сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы, i лепшай
арганiзацыi работы прыёмных камiсiй навучальных устаноў Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь прапануе кiравацца наступным:
   1. Дакументацыя аб прыёме навучэнцаў у сярэднiя спецыяльныя
навучальныя ўстановы  павiнна  весцiся  па вызначаных формах у
адпаведнасцi з  гэтай  Iнструкцыяй.  Адказнасць  за  выкананне
ўстаноўленага парадку вядзення дакументацыi аб прыёме навучэнцаў
нясе дырэктар (начальнiк) сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы.
   2. Дакументацыя аб прыёме навучэнцаў у сярэднiя спецыяльныя
навучальныя ўстановы складаецца з наступных форм:
   Форма 01 - заява па ўстаноўленай форме запаўняецца паступаючым
i прымаецца прыёмнай камiсiяй разам з дакументамi.
   Форма 02  -  журнал  рэгiстрацыi  заяў абiтурыентаў, якiя
паступаюць у сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы, змяшчае
асноўныя звесткi пра навучэнца з моманту прыёму заявы i дакументаў
да залiчэння ў сярэднюю спецыяльную навучальную ўстанову або да
вяртання яму дакументаў (у выпадку адмовы ў прыёме). Журнал павiнен
быць пранумараваны i  змацаваны  сургучнай  пячаткай  сярэдняй
спецыяльнай  навучальнай  установы.  Усе графы журнала павiнны
запаўняцца своечасова i  акуратна.  Для  зручнасцi  карыстання
рэкамендуецца весцi адначасова з журналам алфавiтны сшытак, у якiм
запiсваюцца прозвiшчы асоб, якiя падалi заявы, i iх парадкавы нумар
па журнале рэгiстрацыi. Рэгiстрацыя асоб, якiя пасупаюць на вячэрнiя
i завочныя формы навучання навучальнай установы, праводзiцца ў
асобным журнале.
   Форма 03 - экзаменацыйны лiст з  фотаздымкам  абiтурыента
запаўняецца адказным сакратаром на кожнага, хто дапушчаны да здачы
ўступных экзаменаў, i асабiста выдаецца напярэдаднi правядзення
першага ўступнага экзамену. Экзаменацыйны лiст падпiсваецца адказным
сакратаром прыёмнай камiсii i замацоўваецца пячаткай навучальнай
установы.
   Экзаменацыйны лiст з`яўляецца пропускам на ўступныя экзамены.
Пасля заканчэння экзаменаў гэты лiст вяртаецца i ў далейшым павiнен
пастаянна захоўвацца ў асабовай справе навучэнца. У выпадку адмовы
абiтурыенту ў прыёме экзаменацыйны лiст захоўваецца разам з ягонай
заявай, на якой павiнны быць адзнакi аб вяртаннi дакументаў.
   Форма 04 - распiска аб прыёме заявы i дакументаў выдаецца
абiтурыенту пры асабiстай здачы дакументаў. Распiска аб атрыманнi
дакументаў па пошце высылаецца поштай.
   Форма 05 - паведамленне абiтурыенту аб часе прыбыцця для здачы
ўступных экзаменаў выдаецца абiтурыенту асабiста цi высылаецца яму
па пошце з назначэннем даты прыбыцця для здачы прыёмных экзаменаў.
   Форма 06 - паведамленне аб прыёме ў лiк навучэнцаў выдаецца
абiтурыенту асабiста цi высылаецца па пошце.
   Форма 07 - паведамленне аб адмове ў прыёме выдаецца абiтурыенту
асабiста цi высылаецца па пошце.
   Форма 08 - экзаменацыйная ведамасць запаўняецца экзаменатарам
асабiста па кожным прадмеце. Вынiкi экзаменаў па беларускай мове,
рускай мове, лiтаратурным чытаннi i лiтаратуры заносяцца ў асобныя
ведамасцi: 1) для пiсьмовага экзамену i 2) для вуснага экзамену.
Вынiкi пiсьмовага i вуснага экзамену па матэматыцы запiсваюцца ў
адной ведамасцi, для чаго графа адзнак раздзелена на тры часткi, дзе
названы: 1) адзнакi за пiсьмовы экзамен; 2) адзнакi за вусны
экзамен; 3) агульная адзнака. Пасля заканчэння экзамену ведамасць
здаецца выкладчыкам адказнаму сакратару прыёмнай камiсii.
   Форма 09 - зводная ведамасць уступных экзаменаў афармляецца
адказным сакратаром прыёмнай камiсii пасля заканчэння ўсiх прыёмных
экзаменаў. Гэтая зводная ведамасць выкарыстоўваецца дырэктарам пры
вырашэннi пытання аб залiчэннi ў навучальную ўстанову i прызначэннi
стыпендыi навучэнцам новага прыёму.
   Форма 10 - даведка выдаецца тым абiтурыентам, якiя не залiчаны
ў сярэднюю спецыяльную навучальную ўстанову як не прайшоўшыя па
конкурсе. У даведцы паказваецца, якiя экзамены здавалi абiтурыенты,
якiя атрымалi адзнакi. Гэтая даведка выдаецца для прад`яўлення ў
вышэйшую або сярэднюю спецыяльную навучальную ўстанову.
   Форма 11 - экзаменацыйны бiлет для ўступных экзаменаў.
   Фоома 12 - тытульны лiст i форма 13 - лiст-укладыш выдаюцца
абiтурыенту на ўступным экзамене па мове.
   Экзаменацыйны лiст (форма 03), распiска аб прыёме заявы i
дакументаў (форма 04), паведамленне абiтурыенту аб часе прыбыцця для
здачы ўступных экзаменаў (форма 05), паведамленне абiтурыенту аб
прыёме ў лiк навучэнцаў (форма 06), паведамленне абiтурыенту аб
адмове ў прыёме ў навучальную ўстанову (форма 07) выдаюцца за тым жа
нумарам, за якiм праведзены запiс дакументаў у рэгiстрацыйным
журнале заяў абiтурыентаў, якiя паступаюць у сярэднюю спецыяльную
навучальную ўстанову (форма 02).
   Дадатак: пералiчаныя формы.

                      Дадатак
                      да Iнструкцыi аб парадку
                      вядзення дакументацыi
                      па прыёме навучэнцаў
                      у сярэднiя спецыяльныя
                      навучальныя ўстановы

                              Форма 01

       Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

Дапусцiць да ўступных          Залiчыць на ________ курс па
экзаменаў                спецыяльнасцi
Дырэктар _____________         Дырэктар ___________________
"__"___________ 19__ г.         Загад № ______
                    ад "__"_____________ 19__ г.

Дырэктару __________________________________________________________
       (назва сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы)
ад гр.______________________________________________________________
           (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
якi(ая) пражывае ___________________________________________________
              (адрас пастаяннай прапiскi)
якi(ая) закончыў(ла) _______________________________________________
        (назваць год заканчэння, назву навучальнай установы)

                ЗАЯВА

   Прашу дапусцiць мяне да ўступных экзаменаў для паступлення на
дзённае, вячэрняе, завочнае навучанне (падкрэслiць) у тэхнiкуме
(вучылiшчы) па спецыяльнасцi _______________________________________
                   (назва спецыяльнасцi)
   Пра сябе паведамляю наступныя даныя:
____________________________________________________________________
           (год i месяц нараджэння)
   Узнагароджаны(на) залатым (сярэбраным) медалём, пасведчаннем з
адзнакай, пахвальным лiстом аб заканчэннi агульнаадукацыйнай школы
або дыпломам з адзнакай аб заканчэннi прафесiянальна-тэхнiчнага
вучылiшча __________________________________________________________
              (так, не)
   Якую замежную мову вывучаў(ла) у школе ________________________
   Месца працы, займаемая пасада (прафесiя) i агульны працоўны
стаж да моманту паступлення ў сярэднюю спецыяльную навучальную
ўстанову ___________________________________________________________
   У iнтэрнаце маю патрэбу, не маю патрэбы (падкрэслiць).
   Пра сябе дадаткова паведамляю: ________________________________
____________________________________________________________________

"__"________ 19__ г.            Подпiс __________________

                              Форма 02

       Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

____________________________________________________________________
     (назва сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы)

    Дзённае, вячэрняе, завочнае навучанне (падкрэслiць)

               Журнал
        рэгiстрацыi заяў абiтурыентаў, якiя
         паступаюць у сярэднiя спецыяльныя
          навучальныя ўстановы ў 19__ г.

                       Спецыяльнасць ________
                       ______________________
                       Спецыялiзацыя ________
                       ______________________

                                 (левы бок)
---T-----------T---------------T---------------------T----------------------
 № ¦Дата прыёму¦Прозвiшча, iмя,¦Пералiк прадстаўленых¦Паметка аб
п/п¦дакументаў ¦iмя па бацьку ¦дакументаў      ¦медалi або дыпломе
  ¦      ¦        ¦           ¦з адзнакай
---+-----------+---------------+---------------------+----------------------
 1 ¦   2   ¦    3    ¦     4     ¦     5
---+-----------+---------------+---------------------+----------------------
  ¦      ¦      1  ¦           ¦
  ¦      ¦      2  ¦           ¦
  ¦      ¦      3  ¦           ¦
              4
              5
              6
              7
              8

                                 (правы бок)
-----T---------T---------------T------------T----------------------T--------
Хатнi¦Цi мае  ¦Наяўнасць   ¦Паметка аб ¦Паметка аб вяртаннi  ¦Заўвагi
адрас¦патрэбу ў¦накiравання  ¦залiчэннi цi¦дакументаў цi     ¦
   ¦iнтэрнаце¦ад       ¦адмаўленнi ¦распiска аб      ¦
   ¦(так, не)¦прадпрыемства ¦ў прыёме  ¦атрыманнi (№ пашпарта,¦
   ¦     ¦        ¦      ¦квiтанцыi)      ¦
-----+---------+---------------+------------+----------------------+--------
 6 ¦  7  ¦    8    ¦   9   ¦     10      ¦  11
-----+---------+---------------+------------+----------------------+--------
   ¦     ¦        ¦      ¦           ¦
   ¦     ¦        ¦      ¦           ¦

                              Форма 03

       Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

____________________________________________________________________
     (назва сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы)

    Дзённае, вячэрняе, завочнае навучанне (падкрэслiць)

            Экзаменацыйны лiст №

Спецыяльнасць ______________________________________________________
Група № ____________________________________________________________
Прозвiшча __________________________________________________________
Iмя ________________________________________________________________
Iмя па бацьку ______________________________________________________

Фота                     ______________________
                       (асабiсты подпiс таго,
Гербавая пячатка                  хто паступае)
сярэдняй навучальнай
установы

Адказны сакратар
прыёмнай камiсii                _____________________
                           (подпiс)

   Заўвагi:
   1. Экзаменацыйны лiст з`яўляецца пропускам на экзамены.
   2. У дзень здачы апошняга экзамену экзаменацыйны лiст павiнен
быць здадзены ў прыёмную камiсiю.
   3. Пры атрыманнi нездавальняючай адзнакi экзаменацыйны лiст
застаецца ў экзаменатара.
   4. Асобы, не залiчаныя ў навучальную ўстанову, атрымлiваюць
свае дакументы ў прыёмнай камiсii пасля здачы экзаменацыйнага лiста.
   5. Пераздача  экзаменаў  не дазваляецца. Тыя, хто атрымаў
нездавальняючую адзнаку, да далейшых экзаменаў не дапускаюцца.

       Адзнакi, атрыманыя на ўступных экзаменах

---T----------T---------T--------------T---------------T-------------T-------
 № ¦  Назва ¦Характар ¦Дата экзамену ¦  Адзнака  ¦Прозвiшча i ¦Подпiс
п/п¦дысцыплiны¦экзамену ¦(чысло, месяц)+------T--------+iнiцыялы   ¦экзаме-
  ¦     ¦(вусны, ¦       ¦лiчбай¦пропiссю¦экзаменатараў¦натараў
  ¦     ¦пiсьмовы)¦       ¦   ¦    ¦(выразна)  ¦
---+----------+---------+--------------+------+--------+-------------+-------
---+----------+---------+--------------+------+--------+-------------+-------
---+----------+---------+--------------+------+--------+-------------+-------
  ¦     ¦     ¦       ¦   ¦    ¦       ¦

Адказны сакратар
прыёмнай камiсii ________________  М.П.
          (подпiс)

                              Форма 04

       Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

____________________________________________________________________
     (назва сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы)

Распiска № ___________________________________ аб прыёме дакументаў
      (па рэгiстрацыйным журнале)
на спецыяльнасць (спецыялiзацыю) ___________________________________
ад _________________________________________________________________
          (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

            Прыняты дакументы:

1. Заява
2. Фатаграфii
3. Медыцынская даведка 086/У
4. Накiраванне прадпрыемства
5. Выпiска з працоўнай кнiжкi
6. Атэстат (пасведчанне), дыплом № _________ ад "__"________ 19__ г.
выдадзены "__"____________ 19__ г.

Прыняў адказны сакратар
прыёмнай камiсii                     __________
                              (подпiс)

   У выпадку страты распiскi абiтурыент неадкладна заяўляе аб
гэтым у прыёмную камiсiю.

                              Форма 05

       Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

____________________________________________________________________
     (назва сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы)

Каму _______________________________________________________________
          (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

           Паведамленне № __________

   Рашэннем прыёмнай камiсii ад "__"______ 19__ г. Вы дапушчаны да
ўступных экзаменаў  на  дзённае,  вячэрняе,  завочнае навучанне
(падкрэслiць), якiя  будуць  праводзiцца  з ____ па _____.  Вам
неабходна прыбыць у сярэднюю спецыяльную  навучальную  ўстанову
"__"______ 19__ г. i атрымаць экзаменацыйны лiст № _____ у адказнага
сакратара прыёмнай камiсii напярэдаднi першага экзамену.
Колькасць i назва
экзаменаў __________________________________________________________
____________________________________________________________________

Адказны сакратар               ______________________
прыёмнай камiсii                   (подпiс)

   Заўвагi:
   1. У выпадку спазнення цi няяўкi ва ўстаноўлены тэрмiн Вы
можаце быць дапушчаны да ўступных экзаменаў з дазволу адказнага
сакратара прыёмнай камiсii.
   2. Iншагароднiм на час здачы ўступных экзаменаў iнтэрнат даецца
(не даецца).
   3. Пры прыбыццi ў сярэднюю спецыяльную навучальную ўстанову
мець пры сабе дадзенае паведамленне i дакументы, якiя пацвярджаюць
асобу.

                              Форма 06

       Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

___________________________
(назва сярэдняй спецыяльнай
навучальнай установы)     Куды (адрас) ________________________
Прыёмная камiсiя        _____________________________________
"__"_______ 19__ г.      Каму ________________________________
№ ___________              (прозвiшча, iнiцыялы)

           Паведамленне № _________

   Прыёмная камiсiя  паведамляе,  што  загадам  па  сярэдняй
спецыяльнай навучальнай установе ад "__"_______ 19__ г. № ______ Вы
залiчаны ў  лiк навучэнцаў ____ курса на аддзяленне (дзённае,
вячэрняе, завочнае) па спецыяльнасцi (спецыялiзацыi) _______________
_______________________________________________________ з атрыманнем
                            без атрымання
iнтэрната i павiнны з`явiцца ў сярэднюю спецыяльную навучальную
ўстанову "__"________ 19__ г.

Адказны сакратар
прыёмнай камiсii               ______________________
                           (подпiс)

Пячатка сярэдняй спецыяльнай
навучальнай установы

   Заўвагi:
   Пры немагчымасцi прыбыць у прызначаны тэрмiн па ўважлiвай
прычыне неабходна паведамiць аб гэтым у навучальную ўстанову.
   У вынiку няяўкi на заняткi па няўважлiвай прычыне Вы будзеце
выключаны з лiку навучэнцаў.
   Асобам, якiя працавалi да паступлення ў сярэднюю спецыяльную
навучальную ўстанову, аформiць звальненне з працы i  атрымаць
працоўную кнiжку, якую па прыбыццi на навучанне неабходна здаць у
вучэбную часць.
   Завочнiкам усе неабходныя ўказаннi высылаюцца адначасова з
дадзеным паведамленнем.

                              Форма 07

       Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

                 __________________________________
                  (назва сярэдняй спецыяльнай
                      навучальнай установы)

           Паведамленне № __________

   Рашэннем прыёмнай камiсii ад "__"______ 19__ г. Вам адмоўлена ў
прыёме ў лiк навучэнцаў па наступнай прычыне:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
   Для атрымання дакументаў, здадзеных пры падачы заявы аб прыёме,
Вам неабходна з`явiцца да адказнага сакратара прыёмнай камiсii або
запатрабаваць iх заявай аб перасылцы поштай па названым Вамi адрасе.
   Даведку аб здадзеных прыёмных экзаменах i атрыманых адзнаках па
кожным прадмеце выдае адказны сакратар прыёмнай камiсii.
   Асобы, якiя  не  прайшлi  па  конкурсе  ў  дадзенай
навучальнай установе, могуць паступаць на падставе  даведкi  аб
здадзеных экзаменах у iншыя навучальныя ўстановы, дзе ёсць вакантныя
месцы.

Адказны сакратар
прыёмнай камiсii          ________________________________
                         (подпiс)

                  Пячатка сярэдняй спецыяльнай
                  навучальнай установы

                              Форма 08

       Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

____________________________________________________________________
     (назва сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы)

    Дзённае, вячэрняе, завочнае навучанне (падкрэслiць)

           Экзаменацыйная ведамасць
 уступнага экзамену (выпрабавання) па ___________________________
                    (назва дысцыплiны)
на групу ___________________ патоку ________________________________

Дата экзамену "__"________ 19__ г.
Пачатак экзамену _________________ заканчэнне экзамену _____________
Прозвiшчы i iнiцыялы экзаменатараў _________________________________

---T--------------T------------------T---------------T--------------
 № ¦Прозвiшчы i  ¦№ экзаменацыйнага ¦  Адзнакi   ¦Подпiс
п/п¦iнiцыялы   ¦лiста       +-------T-------+экзаменатара
  ¦экзаменуемых ¦         ¦    ¦    ¦
---+--------------+------------------+-------+-------+--------------
 1 ¦   2    ¦    3     ¦  4  ¦  5  ¦   6
---+--------------+------------------+-------+-------+--------------
---+--------------+------------------+-------+-------+--------------
---+--------------+------------------+-------+-------+--------------
---+--------------+------------------+-------+-------+--------------
  ¦       ¦         ¦    ¦    ¦

Лiк абiтурыентаў, якiя здалi экзамены ______________________________
   з iх: атрымалi "5" (выдатна) _____________
   атрымалi "4" (добра) _____________________
   атрымалi "3" (здавальняюча) ______________
   атрымалi "2" (нездавальняюча) ____________
Лiк абiтурыентаў, якiя не з`явiлiся на экзамен _____________________

Адказны сакратар прыёмнай камiсii       ______________________
                           (подпiс)

"__"________ 19__ г.

                              Форма 09

       Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

             Зводная ведамасць
 уступных экзаменаў у ___________________________________________
____________________________________________________________________
     (назва сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы)

---T---------------T-------------T-------------------------T-----------------
 № ¦Нумар     ¦Прозвiшча,  ¦Экзаменацыйныя адзнакi  ¦Рашэнне прыёмнай
п/п¦экзаменацыйнага¦iмя, iмя па +------------T------------+камiсii
  ¦лiста     ¦бацьку    ¦назва    ¦ назва   ¦
  ¦        ¦экзаменуемага¦прадмета  ¦ прадмета  ¦
  ¦        ¦       +-------T----+-------T----+
---+---------------+-------------+-------+----+-------+----+-----------------
---+---------------+-------------+-------+----+-------+----+-----------------
---+---------------+-------------+-------+----+-------+----+-----------------
  ¦        ¦       ¦    ¦  ¦    ¦  ¦

Адказны сакратар прыёмнай камiсii       ______________________
                           (подпiс)

   Заўвага. У зводных ведамасцях для паступаючых на вячэрняе
i завочнае навучанне прадугледжваць наступныя даныя:
   месца працы, займаемая пасада;
   стаж практычнай работы па выбранай спецыяльнасцi;
   наяўнасць накiравання прадпрыемства, установы, арганiзацыi.

                              Форма 10

Бланк (штамп) сярэдняй спецыяльнай
навучальнай установы

____________________________________________________________________
     (назва сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы)

Прыёмная камiсiя
"__"________ 19__ г.
№ ___________________
 (па рэгiстрацыйным
    журнале)

               Даведка

   Выдадзена гр.__________________________________________________
            (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку поўнасцю)
у тым, што ён(яна) паступаў(ла) на спецыяльнасць ___________________
атрымаў(ла) на ўступных экзаменах наступныя адзнакi:

---T-------------------------T----------T---------------------------
 № ¦Назва прадметаў     ¦Дата   ¦Адзнакi (лiчбай i пропiссю)
п/п¦             ¦     ¦
---+-------------------------+----------+---------------------------

   Гр.__________________________________________ не залiчаны(а) ў
тэхнiкум (вучылiшча) як не прайшоўшы(ая) па конкурсе.
   Дадзеная даведка выдадзена для прадстаўлення ў навучальную
ўстанову.

                       Адказны сакратар
                       прыёмнай камiсii
Гербавая пячатка сярэдняй           ______________________
спецыяльнай навучальнай установы        (подпiс, прозвiшча)

                              Форма 11

       Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

____________________________________________________________________
          (назва навучальнай установы)

Прыём 19__ г.
Экзаменацыйны бiлет № _________
для ўступных экзаменаў
па ____________________
  (назва прадмета)
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

             Старшыня прыёмнай камiсii _________________

                              Форма 12

    Штамп             Шыфр ________________________
навучальнай установы            (запаўняецца адказным
                      сакратаром прыёмнай
                      камiсii)

             Тытульны лiст

 спецыяльнасць ________________________     № групы __________

             Пiсьмовая работа

па _________________________________________________________________
           (указаць, па якiм прадмеце)
____________________________________________________________________
          (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
____________________________________________________________________
          (якую школу скончыў, дзе i калi)
____________________________________________________________________
           (назва тэмы пiсьмовай работы)

   Нiякiя iншыя запiсы на тытульным лiсце рабiць не дазваляецца.

                              Форма 13

    Штамп
навучальнай установы          Шыфр ________________________
                       (запаўняецца адказным
                       сакратаром прыёмнай
                          камiсii)

              Лiст-укладыш

   Падпiсваць лiсты-ўкладышы не дазваляецца.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

               Iнструкцыя
    аб крытэрыях ацэнкi ўступных экзаменаў па беларускай
    (рускай) мове i лiтаратуры ў сярэднiх спецыяльных i
      прафесiянальна-тэхнiчных навучальных установах

   У сярэднiх спецыяльных i прафесiянальна-тэхнiчных навучальных
установах уступны экзамен па беларускай (рускай) мове i лiтаратуры
праводзiцца ў пiсьмовай (дыктант, пераказ, сачыненне) або вуснай
форме.
   Для дыктантаў мэтазгодна выкарыстоўваць звязныя тэксты, якiя
адпавядаюць нормам сучаснай мовы i з`яўляюцца даступнымi па змесце.
Аб`ём тэксту дыктанта павiнен складаць 160-180 слоў (базавая школа)
i 190-210 слоў (сярэдняя школа).
   Дыктант ацэньваецца па колькасцi дапушчаных арфаграфiчных i
пунктуацыйных памылак, зыходзячы з наступных нарматываў:

   Адзнакi       Колькасць памылак
   "5" (выдатна)    0/0
   "4" (добра)     2/2 1/3 0/4
   "3" (здавальняюча)  4/4 3/5 2/6 1/7 0/8
   "2" (нездавальняюча) 5/0 0/9 i больш памылак

   Для пераказу трэба браць закончаны ўрывак з лiтаратурнага
мастацкага твора цi асобны тэкст апавядальнага характару. Аб`ём
тэкста пераказу павiнен складаць 400-420 слоў.
   У тэксце дыктанта i пераказу ўлiчваюцца як знамянальныя, так i
службовыя словы (за выключэннем "i").
   Для сачыненняў мэтазгодна прапаноўваць 4-5 тэм, адна з якiх -
"вольная". Сачыненне на "вольную" тэму не павiнна абмяжоўвацца
праграмным лiтаратурным матэрыялам.
   Аб`ём сачынення - да 4-5 старонак. Пры гэтым адным з асноўных
крытэрыяў ацэнкi сачынення з`яўляецца не яго аб`ём, а глыбiня
раскрыцця тэмы.
   Пераказ i сачыненне ацэньваюцца  па  колькасцi  дапушчаных
арфаграфiчных, пунктуацыйных i граматычных памылак з улiкам зместу i
моўнага афармлення, зыходзячы з наступных нарматываў:
   адзнака "5" ставiцца пры атсутнасцi ў рабоце арфаграфiчных i
пунктуацыйных памылак i недакладнасцей у змесце. Дапускаюцца дзве
моўныя i адна граматычная памылкi;
   адзнака "4" ставiцца пры адсутнасцi недакладнасцей у змесце.
Дапускаюцца дзве моўныя i адна граматычная памылкi, а таксама дзве
арфаграфiчныя i дзве пунктуацыйныя памылкi або адна арфаграфiчная i
тры пунктуацыйныя памылкi, або чатыры пунктуацыйныя памылкi пры
адсутнасцi арфаграфiчных;
   адзнака "3" ставiцца пры наяўнасцi адначасова не больш за тры
моўныя, дзве граматычныя памылкi i тры нязначныя недакладнасцi ў
змесце.  Дапускаюцца  таксама  чатыры  арфаграфiчныя  i чатыры
пунктуацыйныя памылкi або тры арфаграфiчныя i пяць пунктуацыйных
памылак, або дзве арфаграфiчныя i шэсць пунктуацыйных памылак, або
адна арфаграфiчная i сем  пунктуацыйных  памылак,  або  восем
пунктуацыйных памылак пры адсутнасцi арфаграфiчных;
   адзнака "2" ставiцца пры колькасцi памылак, якая перавышае
нарматывы адзнакi "3".
   Ацэньваючы пераказ, трэба ўлiчваць адпаведнасць пераказанага
тэксту зыходнаму, паўнату i паслядоўнасць перадачы зместу, багацце i
разнастайнасць слоўнiкавага запасу i граматычнай будовы, стылёвае
адзiнства i выразнасць мовы, структурную лагiчнасць самастойных
выказванняў.
   Ацэньваючы сачыненне, неабходна звяртаць увагу  на  ўменне
раскрываць тэму, выкарыстоўваць моўныя сродкi ў адпаведнасцi са
стылем, тэмай i задачай выказвання.
   Адзнака "5" ставiцца за сачыненне, якое глыбока i аргументавана
раскрывае тэму, сведчыць аб выдатным  веданнi тэксту i iншага
матэрыялу, неабходнага  для яе раскрыцця, уменнi мэтанакiравана
аналiзаваць матэрыял, рабiць абагульненнi; зладжанае па кампазiцыi,
лагiчнае i паслядоўнае ў выказваннi думак; напiсанае граматнай
лiтаратурнай мовай.
   Адзнака "4" ставiцца за сачыненне, якое дастаткова поўна i
пераканаўча раскрывае тэму, выяўляе добрае веданне лiтаратурнага
матэрыялу i iншых крынiц па тэме сачынення, уменне карыстацца iмi
для абгрунтавання сваiх думак, рабiць абагульненнi, лагiчна  i
паслядоўна выказвацца; напiсанае граматнай лiтаратурнай мовай.
   Адзнака "3" ставiцца за сачыненне,  у  якiм  у  асноўным
раскрываецца тэма, у цэлым дадзены правiльны, але аднабаковы або
недастаткова поўны адказ па  тэме,  дапушчаны  неабгрунтаваныя
адхiленнi ад яе цi асобныя памылкi ў перадачы фактычнага матэрыялу;
выяўлена недастатковае ўменне рабiць абагульненнi i карыстацца
нормамi лiтаратурнай мовы.
   Адзнака "2" ставiцца за сачыненне, якое не раскрывае тэмы,
сведчыць аб павярхоўным веданнi тэксту твора, складаецца з блытанага
пераказу асобных падзей без вывадаў i абагульненняў; характарызуецца
выпадковым размяшчэннем матэрыялу, адсутнасцю сувязi памiж часткамi,
беднасцю слоўнiка, наяўнасцю грубых моўных памылак.
   Пры ацэнцы пiсьмовых работ выпраўляюцца, але не ўлiчваюцца
наступныя памылкi:
   пры перадачы аўтарскай пунктуацыi;
   пастаноўка аднаго знака прыпынку замест другога, аналагiчнага
па функцыi;
   пропуск аднаго са спалучальных знакаў прыпынку або парушэнне iх
паслядоўнасцi (спалучэнне коскi  i  працяжнiка,  пытальнiка  i
клiчнiка);
   адсутнасць двукосся з аднаго боку;
   апiскi.
   Пры падлiку ўсiх вiдаў памылак у пiсьмовых работах звяртаецца
ўвага на iх паўтаральнасць i аднатыпнасць. Памылкi, якiя паўтараюцца
ў адных i тых жа словах, прымаюцца за адну.
   Аднатыпныя памылкi  ў  розных словах прымаюцца за асобныя
(напрыклад, правапiс ненацiскных галосных, "не" с  дзеясловамi,
дзеяслоў неазначальнай формы i г.д.).
   Пры ацэнцы пiсьмовых  работ  улiчваюцца  выпраўленнi.  Пры
наяўнасцi трох i больш выпраўленняў адзнака знiжаецца на адзiн бал.
   Па меры неабходнасцi экзаменатар можа суправаджаць адзнаку
адпаведна пiсьмовай цi вуснай рэцэнзiяй.
   Пiсьмовыя работы, а таксама вусны адказ на ўступных экзаменах
ацэньваюцца адной адзнакай.
   Парадак правядзення вуснага экзамену па беларускай (рускай)
мове i  лiтаратуры  i  падрыхтоўкi  экзаменацыйных  бiлетаў
агульнапрыняты.
   У бiлеты мэтазгодна ўключаць два заданнi:
   1. чытанне на памяць прапанаванага твора (урыўка з твора) ў
межах школьнай праграмы;
   2. характарыстыка твора(аў) або творчасцi пiсьменнiка (магчыма
параўнальная характарыстыка).
   Адзнака за вусны адказ ставiцца ў адпаведнасцi з крытэрыямi,
прынятымi для ацэнкi пераказу i сачынення. 

<<< Главная страница | < Законодательство об образованииНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России